Solceller till din villa!

-installerat och klart-

Se erbjudanden från Prosumenten

 

12 kW- 10 000 kWh

136 000 kr

Prisexempel efter ”grönt avdrag” för en vanlig villa med betong- eller lertegel.

6 kW- 5 000 kWh

85 000 kr

Prisexempel efter ”grönt avdrag” för en vanlig villa med betong- eller lertegel.

Hur mycket kan mitt hus producera och vad kostar det?

Prova själv med solkalkylatorn.

Varför solceller/solpaneler från Prosumenten

Att investera i solpaneler för hemmabruk är både bra för plånboken och för miljön. Solpanelerna har minst 25 års livslängd och oftast fullt betalade efter ca 8-10 år. Resten av tiden är ren vinst!

Sverige och resten av världen är också mitt i en omställning av energisystemet. Att gå från energikällor som producererar CO2 till klimatneutrala och förnyellsebara som sol och vind. Här kan du som medborgare göra en insats och installera solpaneler och köra eldrivet fordon. Just nu finns också olika stöd och bidrag som även gör det ekonomiskt fördelaktigt att investera nu.

Om du låter Prosumenten installera solpaneler hos dig så får du en anläggning som både är säker och snygg. Prosumenten använder bara väl beprövade produkter  från de bästa leverantörerna. Detta tillsammans med en professionell installation av Prosumenten gör att din anläggning kommer hålla minst 25 år.

För att installera solpaneler måste företaget också vara ett registrerat elinstallationsföretag hos Elsäkerhetsverket.

 

Installerat och klart

Alla solpanelpaket från PROSUMENTEN säljs installerade och klara. 

Se vad  som ingår i standardinstallation.

Säkert och snyggt

För att installera solpaneler måste företaget vara ett registrerat elinstallationsföretag hos Elsäkerhetsverket. Detta gör också att du som kund kan vara trygg i att installationen görs på ett fackmannamässigt och  riktigt sätt. Det gör också att det blir enkelt för dig som kund då du inte behöver ha kontakt med någon annan än PROSUMENTEN. Se också foldern ”Solcellsanläggningar” från Elsäkerhetsverket.

Hur mycket el produceras

Hur mycket el en solpanel producerar påveras av många faktorer. Grovt kan de delas in hur stor solinstrålningen på panelerna är, verkningsgrad hos solpanelerna och hur anläggningen dimensioneras. Det finns mycket på information att söka på internet men kortfattat kan det sammanställas enligt:

  • Solinstrålning

Solinstrålningen består av till största delen av direkt solljus men reflektioner, partiklar i luften, skuggor, snö och ort påverkar i olika grad. Schablonmässigt kan man säga att solens effekt är 1 000 watt per kvadratmeter och att det är 1 000 soltimmar under ett år i mellansverige. Detta gör att solinstrålningen på 1 kvadratmeter  ger  1 000 kWh/år.

  • Verkningsgrad

Verkningsgraden beror bl a på vilken vinkel solpanelen har mot solen. Normalt placerar man solpanelerna i samma lutning och väderstreck som takytan. Både av estetiska och ekonomiska skäl. Det optimala är en taklutning på ca 46 grader och söderläge.

Verkningsgraden hos moderna solpaneler är mellan 20 och 25 %. Detta gör att du får ut ca 200 watt per kvadratmeter solpanel. En solpanel är oftast 1,6 kvadratmeter, dvs de ger då  320 watt.

Tillbaka till lutning och väderstreck. Det går utmärkt att sätta solpaneler på tak altifrån rent ost- till rent västläge och verkningsgraden är då ca 80 % jämfört med rent sydläge. Vilken lutning som taket har spelar inte så stor roll. Om panelen ger  320 W  vid 45 grader så ger den 300 watt vid 22 graders lutning.

  • Dimensionering

Hur hela anläggningen dimensioneras spelar också roll. Ofta är växelriktaren/inverten överdimensionerad vilket leder till ökade förluster.

Årsproduktionen av solcellspaketen från Prosumenten är beräkade på att varje panel ger 300 kWh per år. Då är det söderläge och 22 graders taklutning och ingen skugga. skulle panelerna vara i ost- eller västläge så är årsproduktionen 80 % av 300 kWh per år, d v s 240 kWh/år. Detta förutsätter ett normalår vad gäller soltimmar.

Ekonomi och besparingar

Lite mer om ekonomiska aspekter

Besparingen består av två delar: Dels den kostnadsminskning som uppstår när fastigheten förbrukar den energi som solpanelerna ger (egenförbrukning) dels den intäkt som uppkommer då fastigheten producerar el till elnätet (såld energi) som uppstår då solelproduktionen är större än förbrukningen i fastigheten.

Vid egenförbrukning så består besparingen i att andel inköpt energi minskar från den som äger elnätet (rörlig överföringsavgift och energiskatt) och elhandlaren (rörlig elhandelsavgift). Detta gör att varje kilowatttimme (kWh) som används för egenförbrukning minskar kostnaden med i dagsläget ca 150 öre/kWh (kommer sannolikt öka rätt mycket i framtiden)

Vid såld energi så betalar den som äger elnätet s.k. nätnytta (ca 4 öre/kWh) samt att elhandlaren köper överskottet (ofta mot börspris timme för timme eller att kunden kan ta ut den på exempelvis vintern). Till detta kommer en skattereduktion på 60 öre/kWh vilket nätbolaget administrera och kunden får tillbaka det på slutskatten. På såld energi utgår ingen moms till privatpersoner. Detta ger i dagsläget en intäkt på ca 120 öre/kWh.

Kalkylerna görs ofta på 25 år men panelerna kommer producera under längre tid vilket förbättrar utfallet. Lönsamhetsberäkningarna tar ej heller hänsyn till värdeökningen på huset. En undersökning från Sveriges Lantbruksuniversitet har visat att försäljningsvärdet har ökat med i snitt 14 %.

Grönt avdrag vid gröna investeringar

Från år 2021 finns ett avdrag för gröna investeringar i syfte att underlätta klimatomställningen. Avdraget kan användas av privatpersoner som installerar grön teknik som till exempel solceller. Grönt avdraget fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt.

Grönt avdrag innebär att en skattereduktion ska gälla för arbets- och materialkostnader vid installation av grön teknik, som solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan ta del av skattelättnaden direkt vid köpet.

Skattereduktionen är:

  • 15 procent för solceller
  • 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon

och får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Skattereduktionen omfattar endast privatpersoner och ersätter tidigare stöd till privatpersoner för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Den nya skattereduktionen träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på installationer som utförs och betalas efter den 31 december 2020.

Miljö

Oavsett ekonomin så är nog den största besparingen på miljön. Att producera egen el hjälper till att minska den storskaliga elproduktionen som i Europa till stor del består av koleldade kraftverk. För varje kWh el som solcellerna producerar så minskas el producerad med kol som bränsle med en kWh.

När ni sedan också införskaffar bil med elladdning så kan denna också laddas med egetproducerat miljövänligt bränsle.

Kontakta oss

Har du frågor om produkterna eller andra funderingar kring solpaneler och allt kring detta?

Gå till  ”Fråga Prosumenten om solpaneler”

En global trend är att allt fler blir prosumenter, som är en sammanslagning av orden producent och konsument.