Beställning och Allmänna villkor, standardinstallation av laddbox och solpaneler.

Alla priser är inklusive moms och efter grönt avdrag. Produkter för hemmabruk säljs endast till privatpersoner som är berättigade till ”grönt avdrag”.

Standardinstallation laddboxar

Allmänna förutsättningar:

 • Du äger bostaden/byggnaden där laddboxen kommer att installeras.
 • Detta erbjudande gäller privatpersoner och uppfyller krav för gröna investeringar ”Grönt avdrag”.
 • Fastigheten där laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet och uppfyller gällande krav.
 • Kund uppfyller krav för gröna investeringar ”Grönt avdrag”.
 • Installation sker av Prosumenten AB.
 • Prosumenten är ett registrerat elinstallationsföretag.

Innan installation

 • Installatör kontrollerar förutsättningar för standardinstallation.

Om förutsättningarna inte överensstämmer med en standardinstallation görs en avstämning med kund om tillkommande kostnader för att installationen ska kunna genomföras.

Förutsättningar som ska uppfyllas för standardinstallation.

 • Tillgång till plats i elcentral
 • Maximalt 10 meters kabeldragning mellan elcentral och laddboxens placering.
 • En håltagning i trä/gips/lättbetong/leca ingår.
 • Kabelförläggning ovan mark.
 • Avstånd understigande 180 km fågelvägen från Hedemora om ej annat överenskommes.

Installation utöver standardinstallation samt andra kostnader enligt gällande prislista nedan.

Prislista

Gäller från och med 2021-01-01 och tills vidare. Priserna är angivna i SEK inklusive moms efter Grönt avdrag.

Installation utöver standardinstallation
Kabel överstigande 10 m 60 kr/m
Extra håltagning i trä/gips/lättbetong 150 kr/håltagning
Håltagning i Betong/tegel 250 kr/håltagning
Kabelskydd på vägg 150 kr per längd (1,2 m)
Montering av extra kapsling vid elcentral 300 kr
Byte av huvudsäkring 600 kr
Övrigt
Expressinstallation +1 500 kr

 

Standardinstallation Solpaneler

Förutsättningar:

 • Du äger bostaden/byggnaden där solpanelerna kommer att installeras.
 • Detta erbjudande gäller privatpersoner och uppfyller krav för gröna investeringar ”Grönt avdrag”.
 • Fastigheten där solpanelerna ska installeras är korrekt ansluten till elnätet och uppfyller gällande krav.
 • Kunden ansvara för att taket är i tillräckligt gott skick för att klara solpanelernas livslängd.
 • Takmaterial som normalt ingår i standardinstallation är betong- eller lertegel, papp, plåttak TP eller falsat.
 • Förutsätter att bygglov ej behövs.
 • Installation sker av Prosumenten AB.
 • Prosumenten är ett registrerat elinstallationsföretag.
 • Solpanelsinstallation enligt SEK Handbok 457.
 • Anläggningen kopplas in i elcentral
 • Dokumentation överlämnas i pärm och pdf enligt SEK Handbok 457.
 • Avstånd understigande 180 km fågelvägen från Hedemora om ej annat överenskommes.

 

 • Standardinstallationens ingående komponenter är enligt ”Tekniska uppgifter”.
 • Prosumenten kan kostnadsfritt handleda i val av elhandlare.
 • Solpanelernas produktion och status kan följas via app i telefon och dator.

 

 

 • Solpanelerna kan efter godkännande av kund övervakas av Prosumenten för larmhantering och support. Ingår kostnadsfritt under garantitid.

Innan installation

 • Installatör kontrollerar förutsättningar för standardinstallation. Prosumenten avgör om installationen kan betraktas som standardinstallation.

Om förutsättningarna inte överensstämmer med en standardinstallation eller på annat sätt avviker från det normala görs en avstämning med kund om tillkommande kostnader för att installationen ska kunna genomföras.

Installation utöver standardinstallation samt andra kostnader enligt gällande prislista nedan eller offert.

Snö- och vindlast

Leverantörernas beräkningsprogram används för dimensionering av antalet infästningar. Vikten för anläggningen uppgår till ca 16 kg/m2. Fastighetsägaren ansvarar för att fastigheten håller för den tillförda vikten.

Uppskattad produktion

Uppskattad produktion och förutsättningar gäller Hedemora ett normalår samt att panelerna är i sydläge. Variationer från år till år kommer att förekomma. Normalårsproduktion per panel enligt tabell.

 

Prislista

Gäller från och med 2021-01-01 och tills vidare. Priserna är angivna i SEK inklusive moms efter Grönt avdrag.

Installation utöver standardinstallation
Höjd till takfot > 3 m 5 000 kr/m
Taklutning  > 30 grader 400 kr/panel
Ändrad layout pga av hinder som ex. skorsten 5 000 kr/hinder
Uppdelning av solpaket på två ytor (BASIC+ och EXCLUSIVE) 5 000 kr
Extra solpanel 300 kWh/år för BASIC 5 000 kr/panel
Extra solpanel 300 kWh/år för BASIC+ 4 000 kr/panel
Övrigt

 

Garantier:
Produktgaranti paneler 12 år
Effektgaranti paneler 30 år – 85 %
Produktgaranti växelriktare 10 år
Installation 2 år

 

Tekniska uppgifter:
Paneltyp: SoliTek 330 W eller motsvarande
Växelriktare: Huawei
BASIC
Antal paneler: 12 st med möjlighet att lägga till
Anläggningsyta: 20 m2
BASIC+
Antal paneler: 24 st med möjlighet att lägga till
Anläggningsyta: 40 m2
Exclusive
Antal paneler: 36 st med möjlighet att lägga till
Anläggningsyta: 60 m2

Internetuppkoppling

Uppkoppling av anläggningen till internet ingår förutsatt att wifi nätverk finns vid växelriktaren.

Funktionstestad anläggning

Med funktionstestad anläggning avses att anläggning provats i drift, dokumentation överlämnats och färdiganmälan lämnats till nätägare för byte av elmätare. Eventuell handläggningstid från nätägaren för byte av elmätare kan Prosumenten ej påverka och påverkar således ej betalningsvillkoren. Ett eventuellt byte av elmätare anpassad för lokal produktion bekostas av nätägaren.

Ingående moment

 • Komplett installation
 • För- och färdiganmälan till nätägare
 • Uppkoppling av växelriktare mot internet
 • Dokumentation och provning av anläggning enligt SEK Handbok 457.

Beställning och Allmänna villkor

Beställning

Beställning görs via hemsidan www.prosumenten.se.

Beställningen gäller standardinstallation. Efter att beställning gjorts kontaktar Prosumenten kund för kompletterande uppgifter och tidsbokning av installation. Beställning är bindande först efter att kompletterande uppgifter lämnats och tidsbokning gjorts.

Betalning

Faktura sänds till kund i samband med installation. Kreditkontroll av kund görs. Betalningstid 10 dagar.

Allmänna bestämmelser

Prosumenten AB använder ”Allmänna villkor hantverkarformuläret” som Konsumentverket, Villaägarna och Sveriges Byggindustri tagit fram gemensamt.

Försäkringar

Prosumenten har entreprenadförsäkring hos Länsförsäkringar Dalarna.

Personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande GDPR.

Garantier:

Produktgaranti                2 år

Installation                       2 år

Grönt avdrag vid gröna investeringar

Från år 2021 fins ett avdrag för gröna investeringar i syfte att underlätta klimatomställningen. Avdraget kan användas av privatpersoner som installerar grön teknik som till exempel solceller. Grönt avdraget fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt.

Grönt avdrag innebär att en skattereduktion ska gälla för arbets- och materialkostnader vid installation av grön teknik, som solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan ta del av skattelättnaden direkt vid köpet.

Skattereduktionen är:

 • 15 procent för solceller
 • 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon

och får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Skattereduktionen omfattar endast privatpersoner och ersätter tidigare stöd till privatpersoner för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Den nya skattereduktionen träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på installationer som utförs och betalas efter den 31 december 2020.

 

Alla priser är inklusive moms och efter grönt avdrag. Laddboxar för hemmabruk säljs endast till privatpersoner som är berättigade till ”grönt avdrag”.

Visste ni att ordet prosument betyder

– en individ eller ett hushåll som både producerar och köper el från nätet.

En global trend är att allt fler blir prosumenter.

Visste ni att ordet prosument betyder – en individ eller ett hushåll som både producerar och köper el från nätet.